Творчеството е най-ефективният ...

Мисия на неправителствената организация

Институт за креативни граждански стратегии /ICCS/ e неправителствена организация, която развива младежкото творческо мислене и медийна грамотност, насърчавайки младежкия досъп до култура, междукултурното разбирателство и кутурно предприемачество, чрез създаване и популяризиране на продукти на визуалните изкуства и новите медии, фокусирани върху граждански значими теми от сферата на културното и художествено многообразие, продължаващото обучение, опазването на културното и природно наследство, човешки права, доброволчество и др.  
 
Проектите ни са фокусирани върху повишаването на младежкия достъп до култура и младежкото участие в съвременните изкуства и творчески индустрии, разбирани като инструмент, за реализацията на различни граждански послания.  
От 2019 г. Институт за креативни граждански стратегии е вписана като културна организация в регистъра на Министерство на културата  
През 2018 г. организацията получи знак за качество за работа по доброволчески проекти по програма Европейски корпус за солидарност;  
От 2015 Институт за креативни граждански стратегии е част от семейството на най-голямата международна мрежа за интеркултурен диалог в региона на Средиземноморието - Ана Линд.  
В периода 2013г.-2017 ICCS работи като изпращаща, посрещаща и координираща организация на проекти по Европейса доброволческа служба в рамките на програмите Младежта в действие 2007-2013 и Еразъм + 2014-2020;

Цели на организацията

Дългосрочната визия на Институт за креативни граждански стратегии се основава на размиване на границите между творческите индустрии и гражданското участие, разгръщайки на тази основа образователни, изследователски и културни проекти, фокусирани върху младежката визуална култура и грамотност.  
Организацията се стреми да стимулира младежкото предприемачество, подкрепя кариерното развитие и да увеличи шансовете за реализация на младежи и студенти на съвременните пазари на труда, в сферата на образованието, изкуствата, културните индустрии и културния туризъм.  
 
Убеждението, че успешното младежко предприемачеството се гради на два основни стълба — творческо мислене и устойчиво развитие — ни кара целенасочено да установяваме международни партньорства за работа в мрежа, по проекти от такъв вид. Промотираме Европейската доброволческа служба пред студентските общности и въвличаме студентите и младежите, с които работим в проекти за международни обмени, които да разширят образователните и житейските им хоризонти и да създадат конкретни представи за съвременните измерения на Европейското гражданство. Организацията се стреми да създаде неформалното общество от млади изследователи, студенти и младежи, обединена около проблемите на социалното влияние на визуалните изкуства, дизайна, журналистиката, рекламата, кино, медии.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info