Творчеството е най-ефективният ...

Международни младежки обмени по програма Еразъм +

Международните младежките обмени представляват краткосрочни проекти за неформално образовяние, които позволяват на групи от млади хора, от различни държави, да се работят по конкретна тема, като съжителстват за период до 21 дни. Възможност да участват в младежки обмени имат всички младежи на възраст между 13 и 25г. 

Младежкият обмен е краткосрочна обучителна форма, основана на транснационално партньорство между две или повече организации от различни държави, в или извън ЕС. В зависимост от броя на включените страни, международните младежки обмени са двустранни, тристранни или многостранни. По време на тази обучителна мобилност участниците следват предварително одобрена работна програма, включваща дискусии, работни ателиета, практически упражнения, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др. Всяка национална група, в рамките на един младежки обмен е между 4 и 10 младежи, придружени от обучен лидер, оказващ подкрепа и съдействие на групата по време на проекта. 

Международните  младежки обмени са финансирани от програма „Еразъм +" на Европейската комисия. Участието в младежки обмен – настаняване, както и образователни дейности в рамките на проекта - е безвъзмездно за участващите младежи. За признване на участието в младежки обмен и формализиране на усвоените знания, в края на проекта всеки участник получава Youthpass сертификат.

Стратегическите партньорства на Институт за креативни граждански стратегии, в сферата на младежките обмени са по проекти, свързани с теми в областта на младежката медийна и икономическа грамотност, младежкото предприемачество, гражданската журналистика, визуалната култура, опазването на културното и природно наследство и човешките права. Тези транснационални сътрудничества реализираме с неправителствени организации от зоната на Средиземноморието и Балканите.

Ако желаете да получавате информация за актуалните предложения за меьдународи младежки обмени, моля обърнете се към нас на имейл или следете нашата фейсбук страница

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info